ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش

 

طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش

در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.

ابهر – مرکزی

ایجرود – حلب

ایجرود – مرکزی

خدابنده – افشار

خدابنده – بزینه رود

خدابنده – سجاس رود

خدابنده – مرکزی

خرمدره – مرکزی

زنجان – زنجانرود

زنجان – قره پشتلو

زنجان – مرکزی

سلطانیه باغ حلی

سلطانیه مرکزی

طارم – چورزق

طارم – مرکزی

ماهنشان – انگوران

ماهنشان - مرکزیدیدگاه های کاربران : (0)