سند برنامه و طرح

 
  1. نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی واصله از دبیرخانه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در 17 سند بخش های تابعه شهرستان های استان زنجان اعمال و اسناد بازبینی شده به شرح زیر بارگذاری شده است.
  2. اسناد بازبینی شده برای بررسی و تصویب در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، در دستور کار قرار گرفت و برای پیگیری موضوع، نتیجه به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان انعکاس یافت.
  3. ویرایش بازبینی شده گزارش اسناد، به عنوان نظر موید کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، برای تصویب نهائی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان ارائه شد.
  4. با اهتمام اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در راستای اقدامات فرایندی منتهی به تصویب مطالعات و تمهیدات به عمل آمده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نتایج مطالعات در جلسه مورخ 1399/12/03 شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

 

1399/07/20
چارچوب سند
ویرایش نهایی و مصوب جلسه کمیته کارشناسی راهبری مورخ 98/05/07
 
 
ابهر – مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
ایجرود – حلب
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
ایجرود – مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
 
خدابنده – افشار
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
خدابنده – بزینه رود
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
خدابنده – سجاسرود
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
خدابنده – مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
 
خرمدره – مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
 
زنجان – زنجانرود
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
زنجان – قره پشتلو
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
زنجان – مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
 
سلطانیه باغ حلی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
سلطانیه مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
 
طارم – چورزق
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
طارم – مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
ماهنشان – انگوران
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
ماهنشان - مرکزی
آخرین ویرایش سند تیرماه 1400
 
 

 دیدگاه های کاربران : (0)