سند برنامه و طرح (ویرایش اول-گزارش مشاور)

پیشنهاد اولیه گزارش سند(سنتز)بخش از سوی مهندسین مشاور و تایید اولیه گزارش توسط تیم نظارت مانع از پیشنهاد و نظارت ثانویه از جانب مشاور و ناظر نخواهد بود.گزارش سند (سنتز) بخش قبل از مراحل طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان،کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی توسعه استان همواره بر مبنای نقطه نظرات واصله از مراجع مذکور و بازنگری های مشاور و ناظر قابل بازبینی می باشد.
گزارش بعد از مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه تثبیت خواهد شد
(پیش نویس مقدماتی-ویرایش اول و دوم- در دست اعمال نظرات ناظر)

 

فرآیند

فهرست فعالیت های فرایندی مطالعات، منتهی به تدوین، تایید، تصویب، ابلاغ، اجرا و بازبینی برنامه بخش ها
 
چارچوب سند
ویرایش نهایی و مصوب جلسه کمیته کارشناسی راهبری مورخ 98/05/07
 
 
ابهر – مرکزی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/17)
 
 
ایجرود – حلب
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/18)
ایجرود – مرکزی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/18)
 
 
خدابنده – افشار
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/28)
خدابنده – بزینه رود
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/08)
خدابنده – سجاسرود
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/03/17)
خدابنده – مرکزی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/03/07)
 
 
خرمدره – مرکزی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/17)
 
 
زنجان – زنجانرود
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
زنجان – قره پشتلو
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
زنجان – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)

 

 

سلطانیه باغ حلی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/20)
سلطانیه مرکزی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/20)
 
 
طارم – چورزق
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
طارم – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)

 

 
ماهنشان – انگوران
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/18)
ماهنشان - مرکزی
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور پس از بازبینی و بازخوانی نهایی 99/02/18)
 
 

 دیدگاه های کاربران : (0)