سند برنامه و طرح (ویرایش اول-گزارش مشاور)

پیشنهاد اولیه گزارش سند(سنتز)بخش از سوی مهندسین مشاور و تایید اولیه گزارش توسط تیم نظارت مانع از پیشنهاد و نظارت ثانویه از جانب مشاور و ناظر نخواهد بود.گزارش سند (سنتز) بخش قبل از مراحل طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان،کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی توسعه استان همواره بر مبنای نقطه نظرات واصله از مراجع مذکور و بازنگری های مشاور و ناظر قابل بازبینی می باشد.
گزارش بعد از مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه تثبیت خواهد شد
(پیش نویس مقدماتی-ویرایش اول و دوم- در دست اعمال نظرات ناظر)
 
ابهر – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/11)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/09/05)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/10/26)

 

ایجرود – حلب
ویرایش اول
ایجرود – مرکزی
ویرایش اول
 
خدابنده – افشار
ویرایش اول

ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)

خدابنده – بزینه رود
ویرایش اول

ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)

خدابنده – سجاسرود
ویرایش اول

ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)

خدابنده – مرکزی
ویرایش اول

ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)

 
خرمدره – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/15)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات ستاد اقتصاد مقاومتی مشترک با شهرستان مورخ 98/09/13)
 
زنجان – زنجانرود
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/07/07)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/29)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
زنجان – قره پشتلو
ویرایش اول  
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/07/07)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/29)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
زنجان – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/07/07)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/29)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)

 

سلطانیه باغ حلی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان مورخ 98/08/08)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/08/21)
ویرایش دوم(اعمال اصلاحات جلسه اختصاصی دوم با دستگاه ها 98/09/16 و ارائه به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان)98/10/11
سلطانیه مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان مورخ 98/08/08)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/08/21)
ویرایش دوم(اعمال اصلاحات جلسه اختصاصی دوم با دستگاه ها 98/09/16 و ارائه به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان)98/10/11
 
طارم – چورزق
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/14)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
طارم – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/14)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
 
ماهنشان – انگوران
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/08)
ماهنشان - مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/08)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/01)
 
پی نوشت: مهندسین مشاور و تیم نظارت :
گزارش سند بخش های انگوران و مرکزی متضمن تایید نسبی ناظر در کمیته کارشناسی راهبری مطالعات مطرح شده و هم اینک در مرحله اعمال نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی ناظر و کمیته راهبری از سوی مهندسین مشاور می باشد.نسخ بارگذاری شده بطور کامل متضمن کلیه انتظارات ناظر و کمیته راهبری نمی باشد.
 
 


دیدگاه های کاربران : (0)

تقویم و تاریخ

پنج‌شنبه ، ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
بهمن 1398
جپچسدیش
4321
111098765
18171615141312
25242322212019
3029282726

آمار بازدیدها

بازدید امروز443
بازدید دیروز1,269
بازدید هفته6,194
بازدید ماه2,426
بازدید کل332,891
افراد آنلاین4