آلبوم تصاویر » جلسات سامانه اطلاعات روستاها

1 تصویرجلسه تبیین مفاد نامه های مرتبط با سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان باحضور مشاور و ناظر آماری. روز پنج شنبه مورخ 99/08/15 ساعت 10:00
4 تصویرجلسه ی روز پنج شنبه مورخ 99/07/10 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر معاون آمار و اطلاعات ، موضوع روستاهای ستاره دار، بر اساس بند 2 نامه شماره 1097-1-99 مورخ 99/07/09 شرکت آرین نویم رایانه
3 تصویر در اجرای بند 2نامه شماره 20/4837 موضوع جلسه با ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/05/28
2 تصویرجلسه ارائه پیش دموی مقدماتی سامانه مدیریت اطلاعات پروژه مطالعات و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان توسط مهندسین مشاور آرین نوین رایانه جلسه ای با حضور معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب ا
2 تصویرجلسه تحویل فایل های اطلاعات پایه و کنترل و تایید اصالت فایل ها با حضور نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، معاونت امار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی,شرکت آرین نوین رایانه و ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/
5 تصویرجلسه تبیین موضوع فرهنگ آبادی و نحوه بازتاب آن در سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان مورخ 99/04/08
2 تصویرجلسه معارفه و هماهنگی در اجرای سامانه مدیریت اطلاعات روستاهای استان زنجان در روز شنبه مورخ 99/02/27
2 تصویرجلسه مرور آخرین ویرایش پروپوزال سامانه اطلاعات روستایی با حضور مهندسین شرکت توسعه سیستم توانا و آقایان دکتر بازرگان و مهندس باقری مورخ 98/05/06
6 تصویرجلسه هم اندیشی، بررسی و پیشبرد سامانه مدیریت اطلاعات روستاها مورخ 98/03/07
2 تصویرجلسه مرور نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی ناظر بر سامانه مدیریت اطلاعات روستاهای استان زنجان مورخ 97/10/30

  • 1