اخبار

تابلو اعلانات اخبار برنامه و طرح توسعه رویدادهای روزانه دفتر تازه های سایت جلسات توجیهی مطالعات طرح توسعه پایدار جلسات بررسی متدولوژی های واصله جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان جلسات مشترک مهندسین مشاور جلسات مشارکتی جلسات تخصصی با دستگاه های اجرایی شهرستان جلسات اقتصاد مقاومتی جلسات تسهیلگری جلسات سامانه اطلاعات روستاها جلسات ارائه بخش اول منظومه جلسات تحویل موقت
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۴

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 28
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های زنجان و طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۳

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 26
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ ۹۹/۱۰/۲۱

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 30
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ ۹۹/۱۰/۲۲

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 34
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش مرکزی شهرستان ابهر و بخش مرکزی شهرستان خرمدره توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس مورخ ۹۹/۱۰/۲۰

۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 31
جلسه بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان با حضور تیم محترم شرکت آرین نوین و ناظر محترم آماری مورخ 99/09/24

۱۳۹۹/۰۹/۲۹ 59
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های باغ حلی و مرکزی شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 99/09/19

۱۳۹۹/۰۹/۱۹ 92
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های زنجانرود،قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان و بخش چورزق شهرستان طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۰۹/۱۸

۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 89
جلسه آنلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های افشار،بزینه رود،سجاسرود و مرکزی شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ 99/09/17

۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 89
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های انگوران و مرکزی شهرستان ماهنشان و بخش های حلب و مرکزی شهرستان ایجرود توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ ۹۹/۰۹/۱۶

۱۳۹۹/۰۹/۱۶ 95
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش مرکزی شهرستان ابهر و بخش مرکزی شهرستان خرمدره توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس مورخ ۹۹/۰۹/۱۵

۱۳۹۹/۰۹/۱۶ 88
جلسه با جناب آقای مهندس حقیقت موضوع سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان با حضور ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/09/01

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 106
جلسه ارایه و بررسی گزارش بخش اول منظومه شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 99/08/27

۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 91
جلسه کارگروه زیربنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورخ 99/08/25

۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 111
جلسه انلاین تحویل موقت سند و ارائه بخش سوم شرح خدمات گزارش اشتغالزایی (یک روستای منتخب) شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ ۹۹/۰۸/۲۱

۱۳۹۹/۰۸/۲۲ 89