طرح جامع توسعه و عمران (ناحیه زنجان)

 
گزارش ها
 
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان (گزارش پیشنهادی)
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان - تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان - مطالعات جمعیتی وضع موجود
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان (خلاصه گزارش)
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان - ضوابط و مقررات (ویرایش نهایی)
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان - مطالعات اقتصادی (ویرایش دوم)
بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان - مطالعات محیط طبیعی
مطالعات کلی استان
 
آلبوم نقشه ها
 
محوطه ها و بناهای تاریخی ناحیه زنجان
قابلیت اراضی در ناحیه زنجان
سلسله مراتب جمعیتی سکونتگاهها
نحوه استفاده از اراضی در وضع موجود
منطقه بندی کاربری اراضی پیشنهادی
نحوه توزیع خدمات زیربنایی - رفاهی موجود در روستاهای ناحیه زنجان (آموزش)
نحوه توزیع خدمات زیربنایی - رفاهی موجود در روستاهای ناحیه زنجان ( آب )
تیپ اراضی در ناحیه زنجان ( لندفرم )
محدودیت های زمین در ناحیه زنجان
پهنه بندی زنجان در ناحیه زمین (zaning)
شبکه راه های موجود در ناحیه زنجان
شبکه راه های موجود و پیشنهادی در ناحیه زنجان
ساختار پیشنهادی سلسله مراکز فضائی و مراکز جمعیتی نقاط شهری و تاسیسات خدمات پیشنهادی آنها
سطح بندی خدمات پیشنهادی در ناحیه زنجان
حوزه و مجموعه های همگن خدماتی _ عملکردی
منطقه بندی شیب
تقسیمات سیاسی
توپوگرافی
رودخانه ها و مسیل های عمده


دیدگاه های کاربران : (0)