توسعه

 

ارائه شده برای مطالعه

در دوره آموزشی

معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی

23 و 24 آبان ماه 1397

توسعه

محیط، فضا و توسعه ( بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستائی-شهری )

توسعه پایدار : شالوده ها و الزامات

پیوستگی توسعه روستائی-شهری در قالب منظومه های روستائی در راستای توسعه متوازن و پایدار منطقه ای

برنامه ریزی توسعه روستائی ( مفاهیم، راهبردها و فرایندها )

تحلیل سند چشم انداز توسعه کشور مالزی در بخش روستائی و کشاورزی

راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار ( مطالعه موردی : شهر شبستر )

سطح بندی پایداری توسعه روستائی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره برنامه ریزی تولفقی CP ( مطالعه موردی : روستاهای شهرستان کمیجان )

نقش عملکردی روستا-شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی ( مورد مطالعه : شهر زرین رود، شهرستان خدابنده )

نقش عوامل و نیروهای درونی و بیرونی در روند دگردیسی کالبدی-فضائی سکونتگاه های روستائی پیرامون شهر اردبیل

نگرشی بر نظام برنامه ریزی توسعه روستائی در ایران

جایگاه منظومه های روستائی در برنامه ریزی توسعه پایدار کالبدی-فضائی

مفاهیم بنیادین در یرنامه ریزی کالبدی-فضائی ( بخش اول )

مفاهیم بنیادین در یرنامه ریزی کالبدی-فضائی ( بخش دوم )دیدگاه های کاربران : (0)