چارچوب بانک اطلاعات تخصصی و عمومی روستاها

 
الف- منابع و مآخذ :
1-سرشماری نفوس و مسکن سال 1395(ورود اطلاعات توسط دفترمطالعات)
2- فرهنگ آبادی ها سال 1390(ورود اطلاعات توسط دفترمطالعات)
3-پرسشنامه روستا(ورود اطلاعات توسط مشاور)
4-پرسشنامه دستگاه های اجرائی(ورود اطلاعات توسط مشاور)
5-سایر اطلاعات به تشخیص مهندسین مشاور(ورود اطلاعات توسط مشاور)
-ملاحظه 1 : اطلاعات بند 4 ،شامل کلیه روستاها،برابر تقسیم کار توسط مهندسین مشاور مربوطه وارد می شود.
-ملاحظه 2 : فیلدهای مربوط به سایر اطلاعات پس از تبادل نظر و توافق میان مهندسین مشاور ، توسط مشاور پیشنهاد دهنده اضافه و اطلاعات فیلدهای اضافه شده توسط هریک از مشاورین احصاء و وارد جدول می شود.
دانلود
ب-منابع و مآخذ :
1-سرشماری کشاورزی سال 1393(ورود اطلاعات توسط دفترمطالعات)
2-اطلاعات بهنگام به ماخذ استعلام مشاور از روستا و دستگاه های اجرائی(ورود اطلاعات توسط دفترمطالعات)
 
دانلود

 

ج-در ارتباط با فیلدهای مشترک در بندهای "الف" و "ب" ، پیشنهادات مهندسین مشاور در چارچوب جمعبندی مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان ، اقدامات اصلاحی جاری خواهد شد.
"مهندسین مشاور محترم اطلاعات جمع آوری شده را به تفکیک روستاهای بخش های مرتبط از 11 بهمن ماه بارگذاری نمایند."


دیدگاه های کاربران : (0)