مشارکت

 

ارائه شده برای مطالعه

در دوره آموزشی

معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی

23 و 24 آبان ماه 1397

مشارکت

روش ارزیابی مشارکت روستائی ( مطالعه موردی چها روستا در منطقه "اوان" از استان قزوین )

تحلیل عوامل موثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستائی ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز حبله رود )

نهادهای رسانه ای توسعه محور، توسعه روستائی ( بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستائی در استان اردبیل )

تحلیل سرمایه های اجتماعی موثر بر مشارکت در ارتقای بافت های نابسامان شهری ( بررسی موردی : محله امام زاده حسن، منطقه 17 شهر تهران )

جایگاه رهیافت های ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران

تعاون روستائی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

مشارکت مردمی و توسعه روستائی در دهستان سالگی شهرستان نهاوند

دانش بومی : ضرورتی در فرایند توسعه و ترویج

چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکرد مداری و ارباب رجوع مداری

تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و رسمی با استفاده از نظریه بنیانی به منظور دستیابی به رهیافت ترویجی مناسب ( مطالعه موردی : منطقه بیلوار شهرستان کرمانشاه )

تحقیقات مشارکتی : رهیافت ها، تجربیات و پیشنهادها

نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستائی ( مطالعه موردی دریانی های تهران )

چالش های اجتماعی شوراهای روستائی در مدیریت محلی

بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر میزان مشارکت روستائیان در طرح های عمرانی ( مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشان )

عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم ( مطالعه موردی استان تهران )

بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آن ها ( مطالعه موردی استان زنجان )

نقش توانمند سازی در توسعه کشاورزی ( مطالعه موردی : استان اردبیل )

عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام ( مطالعه موردی : شهرستان شیروان و چرداول )

مبانی نظری مشارکت اجتماعی روستائی در برنامه ریزی گردشگری روستائی در ایران

نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت های فرسوده شهری ( مورد پژوهی : منطقه 9 شهرداری تهران )

دستیابی به توسعه پایدار روستا با تاکید بر نقش محوری رسانه های جمعی ( مطالعه موردی : روستاهای استان قزوین )

بررسی نگرش های اجتماعی روستائیان نسبت به مشارکت اجتماعی ( مطالعه موردی : روستای وشه از توابع شهرستان پاوه )دیدگاه های کاربران : (0)