شرح خدمات ویرایش جدید(مبنای تدوین گزارش مطالعه) مورخ 97/08/24

 

ارائه شده در دوره آموزشی

معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی

23 و 24 آبان ماه 1397

 

شرح خدمات ویرایش جدید مورخ 97/08/24

 دیدگاه های کاربران : (0)