مقالات فارسی


جریان، روابط و مناسبات

  ارائه شده برای مطالعه در دوره آموزشی معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی 23 و 24 آبان ماه 1397 جریان، روابط و مناسبات تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تاکید بر مهاجرت های شهری تحلیل روابط کارکردی_خدماتی سکونتگاه های انسانی با استفاده ...
ادامه


توسعه

  ارائه شده برای مطالعه در دوره آموزشی معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی 23 و 24 آبان ماه 1397 توسعه محیط، فضا و توسعه ( بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستائی-شهری ) توسعه پایدار : شالوده ها و الزامات پیوستگی توسعه روستائی-شهری در قالب ...
ادامه


پویش ساختاری-کارکردی

  ارائه شده برای مطالعه در دوره آموزشی معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی 23 و 24 آبان ماه 1397 پویش ساختاری-کارکردی پویش ساختاری-کارکردی : رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضائی پویش ساختاری-کارکردی : رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی-فضائی
ادامه


مشارکت

  ارائه شده برای مطالعه در دوره آموزشی معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی 23 و 24 آبان ماه 1397 مشارکت روش ارزیابی مشارکت روستائی ( مطالعه موردی چها روستا در منطقه "اوان" از استان قزوین ) تحلیل عوامل موثر بر الگوی مشارکتی توسعه ...
ادامه


شبکه و پیوند

  ارائه شده برای مطالعه در دوره آموزشی معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی 23 و 24 آبان ماه 1397 شبکه و پیوند روابط شهر و روستا و پیوندهای روستائی-شهری ( یک بررسی ادراکی ) استراتزی ایجاد "شبکه منطقه ای" به منظور تقویت پیوندهای میان ...
ادامه


تقویم و تاریخ

شنبه ، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,176
بازدید دیروز915
بازدید هفته1,176
بازدید ماه57,243
بازدید کل703,599
افراد آنلاین9