دانشنامه مدیریت شهری و روستائی

 

ارائه شده برای مطالعه

در دوره آموزشی

معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی

23 و 24 آبان ماه 1397

دانشنامه مدیریت شهری و روستائی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سومدیدگاه های کاربران : (0)