شبکه و پیوند

 

ارائه شده برای مطالعه

در دوره آموزشی

معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی

23 و 24 آبان ماه 1397

شبکه و پیوند

روابط شهر و روستا و پیوندهای روستائی-شهری ( یک بررسی ادراکی )

استراتزی ایجاد "شبکه منطقه ای" به منظور تقویت پیوندهای میان شهر و روستا ( قسمت اول )

استراتزی ایجاد "شبکه منطقه ای" به منظور تقویت پیوندهای میان شهر و روستا ( قسمت دوم )

ارزیابی کارائی شبکه منطقه ای تولید و جمع آوری شیر در بخش مرکزی شهرستان هشترود با استفاده از GIS

بررسی و تحلیل ابعاد و پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی

پیوندهای روستائی-شهری زاهدان و توسعه نواحی روستائی

تحلیل مدل ناحیه ای پیوندهای مکانی-فضائی در شهرستان فیروز کوه

ساماندهی سکونتگاه های روستائی شهرستان دماوند بر اساس شاخص های شبکه منطقه ای ( با بهره گیری از تکنیک تاپسیس )

مطالعه تطبیقی موانع شکل گیری پیوندهای روستائی-شهری ( مورد نواحی مرودشت فارس و کوهدشت لرستان )

پیوندهای روستائی-شهری، شبکه های مهاجرت و توسعه روستائی ( مورد مطالعه ناحیه دهملا، استان سمنان )

شبکه های ناحیه ای و توسعه محلی با تاکید بر پیوندهای روستائی-شهری ( نمونه موردی : شبکه تولید شیر در ناحیه لیتکوه - آمل مازندراندیدگاه های کاربران : (0)