منوhide_caption

آخرین اخبار

در اجرای جز 4 بند ب نامه مورخ 1400/06/04 موضوع تحویل نهایی گزارش ها ،جلسه هماهنگی نهایی مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان و ناظر محترم مورخ 1400/06/10
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
جلسه تحویل نهایی گزارش اسناد برنامه و طرح توسعه و گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان های زنجان و‌طارم توسط مهندسین مشاور محترم یورت شهر سبلان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۵
جلسه نظارت بر نقشه های گزارش های مطالعات برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان مورخ 1400/04/13
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
جلسه تحویل نهایی گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور محترم آرتا نقشینه شهر مورخ 1400/04/13
۱۴۰۰/۰۴/۱۳
جلسه تحویل نهایی اسناد شهرستان سلطانیه متضمن تایید نهایی ناظرین محترم توسط مهندسین مشاور محترم سبز سامانه سبلان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۱۴۰۰/۰۳/۲۷
جلسه تحویل نهایی گزارش های اسناد برنامه و طرح توسعه، طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور محترم برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
دومین جلسه کمیته اجرایی طرح ها و پروژه های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
جلسه تحویل نهایی اسناد شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور محترم آرتا نقشینه شهر مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۴