آلبوم تصاویر » جلسات توجیهی مطالعات طرح توسعه پایدار

5 تصویرجلسه توجیهی دهیاران بخش چورزق شهرستان طارم توسط مهدسین مشاور یورت شهر سبلان در تاریخ 17 آذرماه 97
4 تصویرجلسه توجیهی دهیاران روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان در تاریخ 17 آذرماه 97
5 تصویرجلسه توجیهی دهیاران شهرستان ابهر توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس در مورخ 12/09/97
5 تصویراولین جلسه توجیهی مطالعات و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی بخش بزینه رود توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان در مورخ 97/09/03
4 تصویراولین جلسه توجیهی مطالعات و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی بخش افشار (گرماب) توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان در مورخ 97/09/03
5 تصویرجلسه هماهنگی دهیاران و مسولین روستایی بخش های مرکزی و حلب شهرستان ایجرود توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ 97/08/28
4 تصویرجلسه توجیهی دهیاران شهرستان خرمدره توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس در مورخ 97/08/30
5 تصویرجلسه معرفی و اطلاع رسانی طرح در بخش مرکزی و باغ حلی شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 97/08/26
3 تصویرجلسه با شورای بخش و دهیاران بخش‌های مرکزی و زنجانرود شهرستان زنجان توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان در روز پنجشنبه، مورخ ۲۴ آبان ماه
3 تصویرجلسه با شورای بخش و دهیاران بخش قره‌پشتلوی شهرستان زنجان توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان در روز چهارشنبه، مورخ ۲۳ آبان ماه ۹۷
4 تصویرجلسه معارفه طرح و کارگاه آموزشی جهت تکمیل پرسشنامه در فرمانداری ماهنشان و بخشداری دندی توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر در مورخه 97/08/21
3 تصویراولین جلسه توجیهی مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی بخش سجاسرود توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان در مورخ 97/08/24